บ้านกฎหมาย
           
ห้องพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/
กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
Text File
Law ห้องกฎหมายในชีวิตประจำัวัน ห้องความเห็นทางกฎหมาย/คำวินิจฉัยทางกฎหมาย
พระราชกฤษฎีกา/ระเบียบ
กฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
    การแ้จ้งเกิด รวมคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กลุ่มกฎหมายเกี่่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน
  การตาย หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตความรับผิดทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด
พะราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีอาย ุครบ 15 ปี  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
การขอจดทะเบียนสมรส  
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
การหย่า  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552      
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ บ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องหมายผู้นำเยาวชน พ.ศ. 2519 และ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ิเกี่ยวกับ ความรับผิด ทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
การทำพินัยกรรม  
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้กระำทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่า่ด้วยการกำหนดรูปแบบเครื่องหมายขององค์กรสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2539
   
  ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบเข็มเชิดชูเกียรติของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
   
  ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยธงประจำศูนย์เยาวชนตำบล พ.ศ. 2531
   
  ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน พ.ศ. 2548
   
 

 

กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
     
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
    ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการใช้เงินทุนหมุนเวียนจากโครงการพัฒนาองค์กรประชาชน พ.ศ. 2547
   
    กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
   
    คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ        
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ที่ 131/2552)
   
    กลุ่มตรวจสอบภายใน (ที่ 132/2552)
   
    สำนักงานเลขานุการกรม (ที่ 133/2552)
   
    กองการเจ้าหน้าที่ (ที่ 134/2552)
   
    กองคลัง (ที่ 135/2552)  
   
    กองแผนงาน (ที่ 136/2552)  
   
    ศูนย์สารสนเทศเืพื่อการพัฒนาชุมชน (ที่ 137/2552)  
   
    สถาบันการพัฒนาชุมชน (ที่ 138/2552)  
   
    สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (ที่ 139/2552)  
   
    สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (ที่ 140/2552)  
   
    สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ที่ 141/2552)
   
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (ที่ 142/2552)
   
    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ที่ 143/2552)  
   
    สำนักตรวจราชการ (ที่ 144/2552)  
   
    พระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2535
   
    ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยมาตรการการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552
   
    ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551
   
    ระ้้เบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549
   
    ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการบริหารอาคาร และสถานที่ของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2547
   
    ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการให้บริการและการใช้ห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2546
   
    ระเบียบกรมการพัฒนาชุึมชน ว่าด้วยการลาไปศึกษาเพิ่มเติมของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549
   
    ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2550
   
             

กลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2143-8906

Free web counter
26 มกราคม 2552