ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือความพึงพอใจของ คน สล..
เว็ปไซต์ผู้บริหาร
อธิบดีกรมฯ
รองฯ กอบแก้ว
รองฯ พิสันติ์
รองฯ นิสิต
  สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คลิก    
  รายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คลิก    
  วาระงานผู้บริหารกรมฯ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2555 คลิก  
  รายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2555 คลิก  
  สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2555 คลิก  
  สรุปการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน PMQA ของอธิบดีฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน PMQA คลิก  
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คลิก หนังสือสั่งการ
ประกาศการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน ตามโครงการ "พัฒนาชุมชนใสสะอาด" คลิก บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม
  การอบรม "โครงการ สล.บริการด้วยใจ ห่วงใยคน พช." (IPA) ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 คลิก
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
มุมกฎหมาย
  สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2553 คลิก  
สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2554 คลิก  
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ คลิก  
  ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน คลิก
 
สั่งซื้อได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการ
ใบสั่งจอง คลิก
แบบเสื้อ ขนาดเสื้อ คลิก
ศูนย์รวม
หนังสือสั่งการกรมฯ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คลิก
   
 
 
 
   
   
โครงการกู้เงิน
สำหรับข้าราชการ
บำนาญ คลิก
 
บทความเกี่ยวกับกฎหมาย
 
บทความทางกฎหมาย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คลิก  
    บทความทางกฏหมาย (ตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง) คลิก  
บทความทางกฎหมาย สัญญากู้ยืมเงิน คลิก
ระเบียบ สล.ว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ. 2553 คลิก  
คู่มือในการสืบสวนภาคสนามเบื้องต้น คลิก
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรมฯ (ฉบับที่ ๒) คลิก  
 
 
 
   
   
 
สวัสดิการกรมฯ
  ประชาสัมพันธ์ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน คลิก  
  สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ "TMB" คลิก  
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านทีเอ็มบีและรีไฟแนนซ์ คลิก  
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งเงินฝากดอกสูง 2.5% ไม่ต้องฝากประจำ คลิก
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซ
  ธนาคารออมสิน ขอประชาสัมพันธ์เงินฝากประจำ 5 เดือน คลิก
Web Design Factory
  รายนามผู้บริจาคสมทบ "กิจกรรมธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม" คลิก  
  มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการออกหนังสือเพื่อประกอบการขอใช้สินเชื่อธนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2555 คลิก  
  ธนาคารออมสิน มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย คลิก  
  ธนาคารออมสิน เรื่อง ขอเสนอการให้บริการธุรกิจธนาคาร (ที่ 2463/54 ลว 29 พย.54) คลิก  
  ไทยไพบูลย์ ประกันภัย (แผนประกันอุทับติเหตุส่วนบุคคล) คลิก  
  กบข. (YUASA) พิเศษสำหรับสมาชิก กบข.ทุกท่าน คลิก  
  ธอส. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 3" คลิก  
  ออมสิน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแก่สมาชิก กบข. คลิก  
  ธนาคารกรุงไทย เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับผู้ประสบอุทกภัย คลิก  
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ คลิก  
  ธอส. แจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8" คลิก  
     
 
กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ
 
  ขั้นตอนการประชุมกรมฯ คลิก  
     
     
     
 
งานสารบรรณ
 
  การเขียนหนังสือราชการ คลิก  
  แนวทางการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา กรมฯ คลิก  
  การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ คลิก  
     
 
อ่านทั้งหมด>>>
 
     
   
           
สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2141-6030-36 โทรสาร 0-2143-8905
Community Development Department